Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Povinně zveřejňované informace

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

 1. Úplný název organizace:
  Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
 2. Důvod a způsob založení organizace, včetně vymezení činnosti:
  KPPPB byla zřízena Biskupstvím brněnským jako církevní školské poradenské zařízení a je samostatným právním subjektem ve znění zřizovací listiny č. j.: Ep/1883/2013 ze dne 30. 9. 2013.
  Poradna byla zařazena od 1. 9. 2014 do sítě škol a školských zařízení a spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
  Pravomoci a odpovědnosti poradny jsou totožné, jako u pedagogicko-psychologických poraden státních a soukromých.
  Účelem vzniku a základním posláním poradny je odborné psychologické a speciálně pedagogické poradenství při předcházení a zvládání obtíží spojených s výchovou a vzděláváním našich klientů a při podporování jejich zdravého prospívání a rozvoje.
  Za tímto účelem poskytují pracovníci poradny informační, diagnostické, konzultační, intervenční, terapeutické, metodické a prevenční činnosti s integrovanými křesťanskými hodnotami, které však jsou do poradenského procesu zapojovány výhradně jen na základě vyjádřených osobních postojů a formulované zakázky klienta.
  Klientem poradny se může stát:
  • Dítě či dospívající, pokud jeho zákonný zástupce o služby KPPPB požádá.
   (Pro krizovou intervenci není souhlas zákonných zástupců nezbytný.)
  • Student/studentka starší 18 let.
  • Rodič nebo zákonný zástupce, pedagog.
 3. Popis organizační struktury:
  V KPPPB působí odborní pedagogičtí a provozní zaměstnanci.
  Ředitel je odpovědný za komplexní řízení poradny a plní v tomto smyslu úkoly vedoucího organizace. Může jmenovat a odvolávat své zástupce. Odpovídá za řádnou implementaci a dodržování relevantních zákonných norem. Vytváří roční rozpočet, který předkládá zřizovateli, a zajišťuje jeho naplňování při efektivním hospodaření se svěřenými prostředky, jakožto i s vybavením poradny. Stanovuje strategický záměr dalšího rozvoje poradny. Vymezuje a kontroluje rámcové i konkrétní úkoly organizace i jednotlivých odborných i provozních zaměstnanců. Podporuje otevřené a korektní pracovní klima. Umožňuje a stimuluje kontinuální odborný rozvoj personálu poradny a dohlíží na jeho přínos pro poradenskou praxi. Dále odpovídá za vypracovávání výroční zprávy a za její předložení zřizovateli i zpřístupnění veřejnosti.
 4. Kontaktní údaje:
  Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
  Veveří, 462/15, 602 00 Brno
  Web: www.kpppb.cz
  E-mail: poradna@kpppb.cz
  Telefon: +420 739 450 034
  ID datové schránky: jf59tsb
 5. Bankovní spojení:
  2800640718/2010
 6. Identifikační číslo organizace:
  02 688 794
 7. Rezortní identifikátor:
  691 006 431
 8. IZO:
  181 055 023
 9. Rozpočet:
  Hospodaření organizace tvoří součást zveřejňované výroční zprávy.
 10. Místo a způsob, jak získat informace:
  Osobně v provozní době pro veřejnost u ředitele poradny, případně elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty či klasickou poštou.
 11. Místo a způsob podání žádosti/stížnosti, předložení návrhu/podnětu či jiného dožádání anebo obdržení rozhodnutí:
  Osobně v provoní době pro veřejnost u ředitele poradny, případně elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty či klasickou poštou.
  Rámcový postup vyřizování podání:
  Ředitel, popř. jeho zástupce, posoudí žádost. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Pokud KPPPB žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

  Proti rozhodnutím ředitele KPPPB se lze odvolat ke zřizovateli:
  Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno
   
  • Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle zákona postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
  • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti KPPPB, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
  • Nerozhodne-li ředitel KPPPB či jeho zástupce o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do  30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace může KPPPB prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou zejména:
   1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
   2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
   3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
  • Zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky 27/2016 Sb.
  Dále se KPPPB řídí ostatní platnou relevantní legislativou, která je aplikačně konkretizována v interních směrnicích organizace.

 

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo