Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Ochrana osobních údajů

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

Úvod

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno (dále také jen „KPPPB“ nebo „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno je školskou právnickou osobou zřízenou Biskupstvím brněnským jako církevní školské poradenské zařízení a je samostatným právním subjektem ve znění zřizovací listiny č. j.: Ep/1883/2013 ze dne 30. 9. 2013. Poradna byla zařazena od 1. 9. 2014 do sítě škol a školských zařízení a spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Zpracování osobních údajů

Hlavní náplň činnosti KPPPB sestává z poskytování psychologických a speciálně pedagogických služeb primárně určených dětem, žákům, studentům, zákonným zástupcům, pedagogům a další odborné i laické veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádný chod školského poradenského zařízení. KPPPB si je vědoma, že agenda osobních údajů představuje vysoce citlivou otázku, pročež vynakládáme značné úsilí, aby veškeré naše činnosti probíhaly vždy korektně, profesionálně a s patřičným důrazem na ochranu práv subjektů údajů, tedy typicky našich klientů a zaměstnanců.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v písemné a elektronické podobě v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. KPPPB se snaží předávání průběžně optimalizovat v souladu s předmětem své činnosti školského poradenského zařízení.

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění zakázky či smlouvy mezi KPPPB a našimi klienty či školami.

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Na poradenské pracovníky se vztahuje oznamovací povinnost v případech uvedených v § 367 a § 368 Zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.

KPPPB zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související se správou a chodem školského poradenského zařízení,
  • personalistická agenda,
  • agenda vztahující se k poskytování odborných psychologických a speciálně pedagogických služeb a řešení klientských zakázek (typicky jde o diagnostické činnosti, identifikování příčin obtíží a jejich kontextu, jakožto i zdrojů podpory, dále pak jde o konzultace, intervence, informační a metodické činnosti, zpracování zpráv, doporučení, posudků apod.),
  • dokumentace činnosti a statistických výkazů,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
V
eveří 462/15, 602 00 Brno
IČ:02 688 794, telefon: +420 739 450 034, e-mail poradna@kpppb.cz,
IDDS: jf59tsb

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

KPPPB jako správce na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

I3 Consultants s.r.o.
IČO: 27921344
se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy
tel.: +420 543 214 714
e-mail: info@i3c.cz
ID DS: mazc9cz

Zastoupená fyzickou osobou:

Mgr. Zdeněk Novák
tel.: +420 543 214 714, +420 777 078 427
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
ID DS: mazc9cz

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na některého pracovníka KPPPB.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda KPPPB zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo na přístup k nim a právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. V případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů máte právo takový souhlas kdykoli odvolat. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste vůči KPPPB v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a KPPPB ani její zaměstnanci s Vámi v budoucnu nebudou zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. 

Mgr. Ladislav Smékal, MBA
ředitel

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo